Adidas apologises for “you survived Boston Marathon” email


Adidas apologises for "you survived Boston Marathon" email